Injections and Oral Medicines

خدمات در منزل

  • تزریقات وریدی و عضلانی
  • انجام فیزیوتراپی در منزل
  • پرستاری در منزل جهت افرادی که نیاز به کمک دارند